>> Home >> thema's >> huiselijk geweld

 
 

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld
Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Daarbij wordt onder geweld verstaan: aantasting van de persoonlijke integriteit. Het kan gaan om geestelijk en/of lichamelijk (waaronder seksueel) geweld. De huiselijke kring van een slachtoffer bestaat uit (ex-)partner, gezinsleden (ouders, kinderen, broers/zussen), familieleden en huisvrienden.
Huiselijk geweld wordt gepleegd door mannen en vrouwen; en zowel mannen als vrouwen zijn slachtoffer. Dat neemt niet weg dat huiselijk geweld (en met name partner-geweld) wel een seksespecifiek karakter heeft; ruim 80% van de slachtoffers van huiselijk geweld is vrouw, en verreweg de meeste plegers van partner-geweld zijn mannen.
Huiselijk geweld komt binnen alle bevolkingsgroepen voor: autochtoon en allochtoon; hoog- en laag-opgeleid.

Juridische aspecten van huiselijk geweld
Huiselijk geweld heeft veel maatschappelijke, psychische en sociale aspecten. In de preventie en bestrijding van huiselijk geweld staan die aspecten terecht voorop. Daarbij gaat het dan onder meer om hulpverlening aan slachtoffers en plegers, publieksvoorlichting, bestrijding van stereotype rolpatronen en onevenwichtige (machts)verhoudingen, weerbaarheidstrainingen.
Huiselijk geweld kent echter ook een groot aantal juridische aspecten. Enerzijds zijn er juridische middelen om op gepleegd huiselijk geweld te reageren (strafrecht, contactverbod, schadevergoeding), anderzijds worden slachtoffers van huiselijk geweld vaak geconfronteerd met tal van juridische vragen, onder meer rond het eventueel verbreken van de relatie op grond van huiselijk geweld. Zo kan het ontvluchten van de woning zeer ingrijpende gevolgen hebben. Degene die de woning verlaat, heeft een kleinere kans deze woning later toegewezen te krijgen. Wanneer eventuele kinderen niet meteen mee worden genomen wanneer het slachtoffer de woning ontvlucht, is er een aanzienlijke kans dat de kinderen eerst voorlopig en later definitief aan de andere partner worden toegewezen. Het verbreken van de relatie heeft voor slachtoffers met een afhankelijke verblijfsvergunning verregaande gevolgen. Aan de andere kant hebben slachtoffers wel degelijk juridische mogelijkheden: om het huis en de kinderen toegewezen te krijgen, om een contactverbod te laten opleggen, om schadevergoeding te vragen, om een eigen verblijfsvergunning te krijgen.
Vanzelfsprekend moet de veiligheid voorop staan, ook en vooral de veiligheid van eventuele kinderen. Als vluchten de enige optie is, zal een slachtoffer moeten vluchten. Ook daarna kunnen nog de nodige juridische stappen worden gezet. Is de veiligheid echter niet direct in gevaar, dan heeft het slachtoffer veel baat bij een goede afweging van de juridische mogelijkheden en consequenties, alvorens een belangrijke stap als het verlaten van de woning te zetten.

Brochure ministerie van justitie
In opdracht van het ministerie van justitie schrijf ik een brochure over de juridische aspecten van huiselijk geweld. In deze brochure wordt een overzicht gegeven van de relevante regels en mogelijkheden op het gebied van onder meer het strafrecht, het familierecht, het vreemdelingenrecht en het civiele recht (schadevergoeding en contactverboden). De brochure zal naar verwachting medio 2005 verschijnen.

Lezingen aan vrouwengroepen
Over de juridische aspecten van huiselijk geweld verzorg ik lezingen voor (vrouwen)groepen. Afhankelijk van de groep kan dieper op bepaalde aspecten worden ingegaan. Er is altijd ruimte voor vragen en discussie

Deskundigheidsbevordering van professionals
Veel professionals die werkzaam zijn op het gebied van huiselijk geweld (therapeuten, maatschappelijk werkers, medewerkers opvang, politie) zijn niet op de hoogte van alle verschillende juridische mogelijkheden en consequenties die een rol spelen rond huiselijk geweld. Zo kent de politie de strafrechtelijke aspecten door en door, terwijl het familierecht vaak minder bekend is.
Ik kan gerichte voorlichting en trainingen geven aan groepen professionals.

Lokale projecten voor juridische opvang slachtoffers van huiselijk geweld
In veel plaatsen worden momenteel lokale projecten rond huiselijk geweld opgezet of uitgebreid. Slechts zelden is hierbij aandacht voor de juridische aspecten. Deskundigheidsbevordering van professionals is belangrijk. Ook is het mogelijk in het kader van een lokaal project huiselijk geweld een deelproject juridische ondersteuning op te zetten. Daarbij moet worden gedacht aan een samenwerkingsverband van advocaten en andere rechtshulpverleners die laagdrempelige juridische vroeghulp verlenen aan slachtoffers van huiselijk geweld. Daartoe worden samenwerkingsafspraken gemaakt met onder meer de politie (die slachtoffers doorverwijst), slachtofferhulp en de Raad voor Rechtsbijstand.
Ik kan advies uitbrengen over het opzetten van lokale juridische ondersteuning, ik kan projecten op dit gebied opzetten, begeleiden en/of de coördinatie van een dergelijk project op mij nemen.

TOP

  
................................................................