>> Home >> Projectcoördinatie

 
 

Projectcoördinatie

Opzetten en leiden van projecten
Ik heb ruime ervaring in het opzetten en leiden van projecten. Daarbij kan het onder meer gaan om juridisch onderzoek, trainingen, publicaties en verschillende soorten bijeenkomsten.

Projectplan
In samenwerking met de opdrachtgever stel ik een projectplan op waarin in ieder geval doelstelling, werkwijze, tijdsplanning en kosten helder worden weergegeven. Dit projectplan kan tevens dienen als basis voor het aanvragen van subsidie of andersoortige financiering.

Uitvoering project
Afhankelijk van het project zal de uitvoering gebeuren door de opdrachtgever, door mij, of door externe deskundigen. Een combinatie van deze mogelijkheden ligt overigens het meest voor de hand. Via mijn uitgebreide netwerk kan ik tal van deskundigen benaderen.

Projectleiding
Als projectleider zie ik erop toe dat het projectplan wordt uitgevoerd, zorg ik desgewenst voor de samenstelling van een begeleidingscommissie of klankbordgroep, en neem ik de organisatorische taken, zoals het plannen en voorzitten van projectvergaderingen en het corresponderen met subsidiegevers, voor mijn rekening. Indien gewenst kan ik ook de financiële kant van het project coördineren. Tot slot kan ik de projectevaluatie organiseren en zorgen voor het opstellen van de inhoudelijke en financiële verantwoording van het project.

Voorbeelden van projecten waaraan ik leiding heb gegeven:
-   Emancipatie-effectrapportage wijziging basisstelsel huwelijksvermogensrecht: een onderzoek     uitgevoerd in opdracht van het ministerie van justitie, Clara Wichmann Instituut 2001
-   PAO-cursus over het VN-Vrouwenverdrag voor praktijkjuristen, Clara Wichmann Instituut/ SIM     2002.
-   De positie van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen in het licht van het    
    VN-Vrouwenverdrag: inventarisatie, expertmeeting en werkconferentie, Clara Wichmann           
    Instituut 2001/2002
-   Herziening Zedenalmanak, i.o.v. ministerie van justitie, Clara Wichmann Instituut 2002
-   Studiebijeenkomst Jij eruit of ik eruit? over de juridische aspecten van huiselijk geweld, 2003
-   Het Facultatief protocol bij het VN-Vrouwenverdrag, een brochure, Clara Wichmann Instituut    
    2004 (zie voor bestelinformatie de lijst van publicaties)
-   Conferentie seksueel misbruik in de kerk, juridische mogelijkheden voor slachtoffers, Clara  
    Wichmann Instituut, 2004
-   Ondersteuningsstructuur cliënten met een onzekere verblijfstitel, een project waarbinnen onder     meer een handleiding voor de vrouwenopvang is herzien, Federatie Opvang, 2004/2005.

TOP

 


  

................................................................