>> Home >> Analyses en adviezen

 
 

Analyses en adviezen

Soorten adviezen en analyses
Adviezen en analyses kunnen betrekking hebben op een concrete situatie, maar kunnen ook van meer algemene aard zijn, bijvoorbeeld beleidsnotities. Met beide soorten adviezen heb ik ruime ervaring. Voor zuiver individuele adviezen moet u bij een advocaat zijn; in veel andere gevallen kunt u bij mij terecht. Bij het opstellen van analyses en adviezen maak ik gebruik van mijn juridische en beleidsmatige expertise; afhanklelijk van de vraagstelling zal de nadruk meer op een van beide aspecten kunnen liggen.

Voorbeelden van analyses en adviezen waarvoor u mij kunt inschakelen:
- beleidsanalyse: inventarisatie van knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen op basis van documentatie, interviews en/of bijeenkomsten; formuleren van aanbevelingen
- commentaar: bespreking van (voorgenomen) regelgeving of beleid vanuit een specifieke invalshoek, met aandacht voor gewenste verbeteringen en mogelijke alternatieven
- juridische emancipatie-effectrapportage: een toets van (voorgenomen) regelgeving of beleid aan het VN-Vrouwenverdrag
- brochure: uitleg van de regelgeving en de juridische mogelijkheden op een bepaald thema voor het algemene publiek of een specfieke doelgroep
- procedure: het opstellen of toetsen van procedures en klachtenregelingen, bijvoorbeeld op het gebied van seksuele intimidatie.
- concreet advies: een advies aan een groep personen of een belangenorganisatie over de juridische mogelijkheden in een bepaalde situatie

Enkele recente analyses en adviezen die ik heb opgesteld:
- VN-Vrouwenverdrag, een praktische gids voor belangenorganisaties, Clara Wichmann Instituut, 2003.
- Commentaar van het Clara Wichmann Instituut bij de kabinetsreactie Tweede nationale rapportage VN-Vrouwenverdrag, februari 2004 (samen met M. Wijers)
- Beantwoording adviesaanvraag van de minister van Justitie over uithuisplaatsing van plegers van huiselijk geweld, Clara Wichmann Instituut 2004
- Categorale of geconcentreerde opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel, notitie en suggesties, Stichting tegen Vrouwenhandel 2005

Zie voor meer analyses en adviezen, en voor de mogelijkheden deze te bestellen of te downloaden het overzicht van publicaties.

TOP

 

  
................................................................